Gamla vykort

Nedanstående vykort visar olika Jönköpingsmotiv främst från tiden före 1950.


Vykorten är sorterade efter områdena:

Runt Munksjön och inre hamnen, Östra Storgatan, Smedjegatan, Hovrättstorget, Gamla Järnvägsstationen, Övrigt

Runt Munksjön och inre hamnen mm

Från slutet av 1950-talet har olika utfyllnader gjorts i norra delen av Munksjön. Före dessa utfyllnader sträckte sig kajanläggningar även utmed Södra Strandgatan ända bort till dagens museirondell. Som framgår av korten var det en omfattande sjöfart till och från Jönköping i början av 1900-talet.

2016

Norra Munksjön 2016

2016

Södra Strandgatan 2016

2016

Slottsgatan/Hovrättsgränd 2016

2016

Länsmuséet 2016

2016

Museigatan 2016

2016

Hamnkanalen 2016

2016

Hamnkanalen 2016

2016

Hamnkanalen med Vindbron 2016

2016

Hamnkanalen och Vindbron 2016

2016

Vindbron 2016

2016

Vindbron från väster 2016
Västra kajen före 1929

Västra kajen från Södra Strandgatan enligt ett vykort som är poststämplat 1929.

Till höger i bilden syns gamla fängelset, som fanns där byggnaden för de statliga verken nu ligger. Till vänster därom syns den gamla tullbyggnaden samt hamnstationsbyggnaden som fortfarande finns kvar.

Inre hamnen mot Södra Strandgatan

Inre hamnen från Västra kajen mot Södra Strandgatan.

Den stora stenbyggnaden är Sparbankshuset från 1901.

Kajen utmed Södra Strandgatan

Kajanläggningen utmed Södra Strandgatan enligt ett vykort poststämplat 1943.

Stenhuset i korsningen Södra Strandgatan/Lantmätargränd är väbekant.

Fisktorget

Fisktorget låg ungefär där museiparken nu finns.


Odengatan går uppåt i bilden till höger om Fisktorget. På vänster sida går Slottsgatan.

 

De flesta byggnader som syns i bilden är numera rivna. Kvar finns dock Hovrättens arkivbyggnad bland träden uppe till vänster. Kvar finns även träbyggnaderna utmed Museigatan på andra sidan arkivbyggnaden.

Lundgrenska Boktryckeriet höll till i den långa byggnaden till vänster i bilden. Där ligger numera Kammarrätten.


Dagens Museirondell ligger ungefär där båtarna ligger längst ner i bilden.

 

I huset med de spetsiga takkupolerna hade Frälsningsarmén sina lokaler. På den platsen finns nu Länsmuséet,  se nedan.


Bilden är tagen i början av 1950-talet.

Munksjön från Hovrättsgränd

Denna bild är tagen från Hovrättsgränd österut.

Längst till höger bland trädstammarna skymtar Lundgrenska Boktryckeriet.

Till höger om båten syns Per Brahegymnasiet och till vänster om båten syns gamla tullhuset.

Frickska Ridhuset

Frälsningsarmén köpte år 1897 in Frickska Ridhuset vid Fisktorget och bedrev där verksamhet till år 1958. Bilden visar huset från nordväst. På denna plats har Länsmuséet nu sina lokaler..

I förgrunden syns den kanal som från Munksjön gick vidare i Museigatan och Kanalgatan till Rocksjön.

Kanalen lades igen i slutet av 1920-talet.

Västra Holmgatan  (Museigatan) år 1920

Den del av Västra Holmgatan, som gick från Slottsgatan till Östra Storgatan, ändrade namn till Museigatan när muséet hade byggts.


På bilden syns den del av kanalen som gick längs Västra Holmgatan/Museigatan. Under en bro gick kanalen vidare till höger in i Kanalgatan. Stenhuset på bilden är teaterhuset vid Hovrättstorget.

Grönsakstorget vid Hamnkanalen

Där Hamnkanalen mynnade ut i Munksjön låg Grönsakstorget.

I det vita Kruckenbergska huset bedrev restaurang Munken verksamhet från 1918. Längst till vänster syns Vindbron.

Vykortet är poststämplat 1925.

Hamnkanalen från Södra Strandgatan

Hamnkanalen från Södra Strandgatan

Vindbron omkring 1905

Hamnkanalen med Vindbron omkring år 1905. På denna tid var bron konstruerad som en svängbro, dvs den svängde åt sidan när den skulle öppnas. Det höga huset mitt i bilden är Smålandsbanken och huset finns fortfarande kvar.

Till höger därom ligger Sparbankens hus.

Vindbron före 1915

Denna handkolorerade bild visar Vindbron/Svängbron från norr. Vykortet är poststämplat 1915.

Trähuset på andra sidan kanalen inrymde bl.a. Lilla Hotellet. Även Optiker Jahnke har haft sina lokaler där.

Huset revs 1942 och ersattes av Handelsbankens nuvarande gula tegelhus, som var färdigt 1943.

Vindbron

På detta vykort syns den bro, som 1916 ersatte den tidigare svängbron. Denna bro var konstruerad som en klaffbro, dvs den öppnades genom att ena änden av bron restes upp. Manövrering skedde från brostugan till vänster. Som framgår av bilden var bron även anpassad för spårvagnstrafiken.

Klaffbron ersattes 1975 av den fasta betongbro vi har idag.

 Vindbron på 1920-talet

Denna bild visar Vindbron från Väster. Bilden är troligen tagen någon gång under 1920-talet.

Lägg märke till telefonkiosken längst till vänster.

2016

Från Hamnstationen 2016
Hamnstationens bangård

Denna bild visar Hamnstationens bangård på västra kajen. Hamnstationen lades ner 1972. Senare drogs Munksjöleden  fram på denna plats. Idag finns här två stycken bostadshus

Östra Storgatan

I början av 1600-talet flyttades staden till den smala sandrevel, som låg öster om kanalen mellan Munksjön och Vättern. Husen byggdes då utmed landsvägen till Stockholm som sedan gammalt gått där. Landsvägen fick sedan namnet "Storgatan" som senare ändrades till "Östra Storgatan" när "Västra Storgatan" drogs fram väster om kanalen.


Under årens lopp har den smala sandreveln breddats genom betydande utfyllnader i både Vättern och Munksjön. 

2016

Ö Storgatan/Smedjegatan 2016
Ö Storgatan/Smedjegatan slutet at 1800-talet
Ö Storgatan/Smedjegatan början av 1900-talet

Ovanstående två bilder visar Östra Storgatan och Smedjegatan vid dagens Hoppets Torg. Jämför även med nedanstående bild.


Den övre bilden är tagen i slutet av 1890-talet innan de två bankhusen hade byggts. Dessa två bankhus stod klara år 1901. Trähuset mellan Storgatan och Smedjegatan började rivas 1899 för att ge plats åt Smålandsbanken. Sparbankens hus uppfördes på de tre tomterna som låg öster (vänster i bilden) om Hoppets Gränd.


Hoppets gränd löpte mellan de två högra husen på bilden från 1800-talet. I samband med att Sparbankens hus byggdes breddades Hoppets gränd. Sparbankens hus försköts också några meter söderut  i förhållande till den tidigare bebyggelsen. Detta var antagligen ett första steg i en planerad breddning av hela Smedjegatan.


Sparbankshuset revs på 1960-talet och det nya huset byggdes då utmed Smedjegatan i linje med bebyggelsen på 1800-talet. Norra delen av det nya huset försköts dock en bit österut så att Hoppets Torg bildades.


Det undre vykortet är poststämplat 1908.

Sparbankens hus 1950-talet

Sparbankens hus troligtvis på 1950-talet.


Till vänster ses Smålandsbankens hus och till höger Handelsbankens nuvarande gula tegelhus. Smedjegatan löper till vänster mellan Smålandsbanken och Sparbanken. Hoppets gränd löper söderut mot Munksjön

2016

Ö Storgatan österut från Smålandsbankens hus 2016

2016

Ö Storgatan västerut 2016

2016

Östra Storgatan/Borgmästargränd 2016

2016

Ö Storgatan 2016

2016

Östra Storgatan 2016

2016

Östra Storgatan/Vedtorget 2016

2016

Östra Storgatan 2016

2016

Östra Storgatan 2016

2016

Östra Storgatan 2016

2016

Östra Storgatan 2016


Så gott som all bebyggelse på Smedjegatans södra sida är uppförd på utfyllnader i Munksjön. Möjligtvis med undantag längst österut.


Längst västerut är även själva Smedjegatan anlagd på en utfyllnad. Här kan även husen på norra sidan delvis ha byggts på utfyllnader.

2016

Smedjegatan 2016

2016

Smedjegatan 2016

2016

Smedjegatan /Borgmästargränd 2016
Ö Storgatan österut från Smålandsbankens hus

Östra Storgatan österut från Smålandsbankens hus.

Lägg märke till att nästan varje hus har en flaggstång fastsatt på fasaden.

Ö Storgatan västerut, mitten av 1910-talet

Östra Storgatan västerut. Gatan korsas av Borgmästargränd 2-3 hus längre fram i bilden


Bilden bör vara tagen i mitten av 1910-talet eftersom Smålandsbankens hus är färdigbyggt och spårvägen ännu inte har anlagts.

Östra Storgatan/Borgmästargränd år 1897

Korsningen Östra Storgatan/Borgmästargränd 1897.

Lägg märke till hur smal Borgmästargränd var på denna tid.

Ö Storgatan 38

Östra Storgatan västerut.

Det närmaste huset är Östra Storgatan 38.

Ö Storgatan från Kristinakyrkan

Östra Storgatan österut från Kristinakyrkan.

Lägg märke till att kortet är taget före det att den nuvarande kyrkogårdsmuren byggts.

Vykortet är poststämplat 1905

Kv Cigarren år 1900

Kv. Cigarren vid hörnet mot Vedtorget år 1900

Ö Storgatan från undergången 1920
Ö Storgatan från undergången 1940-talet

Ovanstående två bilder visar Östra Storgatan västerut från undergången.

Längst till höger på den övre bilden skymtar ett av stenfundamenten till järvägsbron över Ö Storgatan. Denna bild visar även att år 1920 var Norra Strandgatan ännu inte framdragen ända till undergången.


Den undre bilden visar  Ö Storgatan från en plats något längre västerut än den övre. Tvärgatan på vänster sida är Vintergatan. Detta vykort är poststämplat 1947.

Östra Station 1910

Vintergatan söderut från Östra Storgatan 1910.


Huset mitt i bilden är stationshuset för Jönköpings-Gripenbergs Järnväg.

Stationen låg där Erik Dahlbergsgymnasiet nu finns.

Ö Storgatan från "Dag Hammarskölds hus" 1906

Östra Storgatan västerut från "Dag Hammarskölds födelsehus", Ö Storgatan 91.


Bakom träden till höger skymtar Östra Skolan/Liljeholmsskolan. Ett område öster om skolan tillhörde på 1800-talet villan Liljeholmen. 1898 delades området upp i tre tomter. På den mellersta uppfördes det hus där senare Dag Hammarsköld föddes.


Det stora stenhuset vid korsningen med Rosenbergsgatan byggdes 1905. Denna korsning kallades förr i tiden för "Skrevet". I trähuset til vänster har bl.a Lindbergs speceriaffär haft sina lokaler.


Vykortet är poststämplat 1906.

Smedjegatan

Smedjegatan omkring 1940

Västra delen av Smedjegatan. Konditoriet till höger ligger på Smedjegatan 7.


Vykortet är poststämplat på 1950-talet men bilden är troligen tagen runt 1940 eftersom träbyggnaderna vid

Hoppets Torg inte är rivna. De revs 1942.

Smedjegatan kanske på 1920-talet

Denna bild är tagen från samma plats som den ovanstående. När denna bild togs var dock Smedjegatan belagd med kullersten och den måste därmed vara äldre. Kanske är bilden tagen på 1920-talet.

Smedjegatan början av 1900-talet

Denna bild är tagen några kvarter längre österut än de två ovanstående bilderna.

Även på denna bild är Smedjegatan belagd med kullersten.

Smedjegatan 17 år 1900

Korsningen Smedjegatan/Borgmästargränd  år 1900.

På denna adress, Smedjegatan 17,  låg öl-kaféet Gule Knut.


Senare kom Borgmästargränd att breddas. Detta skedde genom att vissa hus kapades. Om jämförelse sker med den bild som publicerats under "Jönköping Förr" kan man se att huset kapats bortanför dörren på ovanstående bild. Detta är tydligt om man jämför fönstren på andra våningen. Huset revs 1960.

Hovrättstorget

När staden flyttades österut på 1600-talet utstakades en plats för stadens torg. Detta torg fick senare namnet Hovrättstorget. Torget stensattes redan på 1600-talet och hade då inga särskilda prydnader. Torget användes som marknadsplats fram till år 1907 då en parkanläggning anlades.


1958 fick torget dagens utseende. Då stensattes torget återigen och ett brunnskar placerades mitt på torget.

2016

Hovrättstorget 2016

2016

Hovrättstorget 2016
Hovrättstorget slutet av 1800-talet

Omkring år 1880 anlades en fontän på Hovrättstorget. Fontänen kallades i folkmun för "Pipen".


Byggnaden längst till vänster är Hovrättens arkivbyggnad. Hovrättens stenbyggnad mitt i bilden var klar runt 1650 och är därmed stadens äldsta byggnad. Bakom gamla rådhuset till höger skymtar det hus som från 1818 användes som stadshus för stadens borgare. Stadshuset brann ner 1965.


Till vänster i bilden skymtar kanalen, som under bron, svänger in i Kanalgatan. 

Hovrättstorget från nordost

Denna och kommande tre bilder visar Hovrättstorget under "parktiden" 1907-1958.


Gamla Rådhuset till höger i bilden stod klart 1699 och fungerade som rådhus fram till 1914. Därefter har det varit olika verksamheter där. Bl. a. har där varit ett fornminnesmuseum. På senare tid har Radio Jönköping haft sin verksamhet där och för närvarande driver Svenska Kyrkan viss verksamhet i huset..


Trähuset mitt i bilden vid korsningen Smedjegatan/Hovrättsgränd är från 1780-talet. Där fanns Zackrissons juveleraraffär under många år.

Hovrättstorget från norr

Framför Gamla Rådhuset fanns vid denna tid en gata/gränd som gick mellan Ö Storgatan och Smedjegatan.


I huset som syns mellan Hovrättsbyggnaden och Gamla Rådhuset bedrev Jönköpings Linnefabrik sin verksamhet.

Numera används huset i Göta Hovrätts verksamhet.

Hovrättstorget från väster

Teaterhuset på torgets östra sida stod klart 1904.

Hovrättstorget från sydväst

Denna bild visar hur lummig växtligheten kunde vara under denna tid. Vykortet benämner torget som park.


Bra mycket trevligare än dagens stenöken.

Gamla Järnvägsstationen

Gamla stationshuset låg i linje med Rådhusets norra gavel i Parkgatans förlängning.


Järnvägsstationen invigdes 1864 och gamla stationshuset revs 1983.


Ytterligare bilder på gamla stationshuset finns under västra centrum

2016

Järnvägsgatan 2016

2016

Parkgatan/Järnvägsgatan 2016
Gamla stationshuset omkring år 1905

Gamla stationshuset omkring år 1905.


På den tiden gick spåren under tak i en tillbyggnad på norra sidan av stationshuset.

Järnvägstorget  1920

Järnvägstorget 1920.

Där järnvägsgatan nu går var det från mitten av 1880-talet ett torg, Järnvägstorget. Torget slutade att fungera som salutorg i mitten av 1920-talet. Bilden är tagen från gamla stationsbyggnaden västerut.


Järnvägshotellet fanns i huset till vänster. I det stora huset höger därom drev Krönleins Bryggeri sin verksamhet.

Järnvägstorget 1897

Järnvägstorget från östra sidan 1897

Framför huset till vänster löper Parkgatan söderut.

Korsningen Parkgatan/Järnvägsgatan

Post- och telegrafhuset vid korsningen Parkgatan/Järnvägsgatan.


Huset byggdes 1908 och finns fortfarande kvar, dock i ombyggt skick

Övrigt

Västra Storgatan

2016

Västra Storgatan 2016

2016

Västra Storgatan 2016

Kyrkogatan

2016

Kyrkogatan 2016

2016

Högskoleområdet 2016

Barnarpsgatan

2016

Barnarpsgatan 2016

2016

Barnarpsgatan 2016

Klostergatan

2016

Klostergatan 2016

2016

Klostergatan 2016
V Storgatan 1910-talet

Västra Storgatan vid Rådhusparken, troligen på 1910-talet

V Storgatan från Rådhusparken

Västra Storgatan västerut från Rådhusparken.

Till höger löper Parkgatan mot norr.

Framför huset till vänster löper Kyrkogatan söderut.


Bilden är troligen tagen på 1920-talet eftersom huset till höger revs 1929.

Kyrkogatan söderut 1904

Kyrkogatan söderut från Rådhusparken år 1904.


Det stora stenhuset byggdes år 1900. Där har Bernards konditori haft sin verksamhet sedan 1919.

Kyrkogatan 1890-talet

Denna bild visar Kyrkogatan på 1890-talet från en plats längre söderut än ovanstående


Huset med det brutna taket och runda vindsfönstret längst bort hörde till utvärdshuset Stora Limugnen,

som låg ungefär där Högskolan nu finns. (Se nedan).

Stora Limugnen 1892

Utvärdshuset Stora Limugnen från sydväst 1892.


Stora Limugnen låg vid  Kungsgatans östra del ner mot Munksjön och norr därom och omfattade ett större område med bl.a. södra delen av dagens högskoleområde.


Huvudbyggnaden uppfördes på slutet av 1700-talet och utvärdshuset öppnade 1858. Verksamheten upphörde i slutet av 1880-talet.


Namnet "Limugnen" härrör från att det redan i början av 1600-talet fanns en kalkugn inom området. Limsten är en äldre benämning på kalksten. Området delades upp på Stora och Lilla Limugnen i samband med en försäljning av en del av området 1849.

Barnarpsgatan norrut

Barnarpsgatan norrut.


Den närmaste tvärgatan är Brunnsgatan. I stenhuset till vänster i korsning fanns Restaurang Helmershus.

Barnarpsgatan söderut

Barnarpsgatan söderut troligen runt år 1900.


Längst till höger skymtar fattigvårdsanstalten Arbetshuset som togs i bruk 1872. Huset har också tjänstgjort som ålderdomshem. Huset ligger mellan Oxtorgsgatan och Gjuterigatan. Huset finns fortfarande kvar.


1949 gjordes en ombyggnad av kvinnokliniken på lasarettet. Tillfälligtvis var då kvinnokliniken inrymd i detta hus.

Jag, Gösta Johansson, är född i huset.

Klostergatan från Kungsgatan

Klostergatan norrut från Kungsgatan 1890.


Stenhuset till vänster byggdes ursprungligen som snickerifabrik. Från år 1904 trycktes Smålands Folkblad där och huset fungerade även som Folkets Hus.


I huset till höger har Severins diversehandel och Noréns Färg bedrivit verksamhet.

Jag framlevde mina första fem år i en lägenhet i huset.

Klostergatan från Lasarettsparken

Klostergatan norrut från Lasarettsparken